Discover More https://www.rolexmallsale.com/.published here watchesreplica.Website www.editreplica.com.resource https://www.gildchat.com.65% off relojes imitacion.Under $69 fake watches.Wiht 30% Discount watch replicas USA.important link https://wishwatchesfake.com/.Lady the best replica watches in the world.get redirected here https://www.watchesmg.com/.shop https://www.loanwatches.com/.More info about replica rolex.learn the facts here now China replica wholesale.his response www.gpatekphilippe.com.Extra resources bell and ross replica watches.websites replica tag heure.On Sale https://www.sexhublot.com.More Info https://www.biotechnologywatches.com/.directory replica bell and ross watches.Online https://www.lawbellross.com/.

Autostāvvietas noteikumi

1. SIA „Easy Park”, reģ.Nr.40103265670, nodod lietošanā par maksu vienu vietu (turpmāk tekstā –Stāvvietu) Autostāvvietā, kura atdodas Dzirnieku ielā 6, Mārupē, Marupes novadā, transporta līdzekļa novietošanai, kā arī veic klientu un viņu bagāžas bezmaksas transportēšanu līdz starptautiskajai lidostai „RĪGA” un atpakaļ uz autostāvvietas (turpmāk –Autostāvvieta) teritoriju.

2. Autostāvvietas darba laiks: 24 stundas diennaktī.

3. Autostāvvietas izmantošanas sākuma laiks tiek nofiksēts transportlīdzekļa novietošanas talonā (turpmāk tekstā-Talons)

4. Par Autostāvvietas pakalpojumiem samaksa notiek saskaņā ar cenrādi.

Cenrādis pieejams Autostāvvietā un interneta vietnē: www.bizbizmarite.lv; www.easypark.lv.

5.Klienta pienākumi:

5.1. pildīt Autostāvvietas personāla norādījumus;

5.2. pirms iebraukšanas autostāvvietā iepazīties ar autostāvvietas lietošanas noteikumiem, kā arī saņemt transportlīdzekļa novietošanas Talonu Autostāvvietas kasē. Talona saņemšana ir apliecinājums, ka Klients ir iepazinies ar Autostāvvietas lietošanas noteikumiem;

5.3. Iebraukt Autostāvvietā un pārvietoties autostāvvietas teritorijā ar maksimālo ātrumu līdz 5km/stundā;

5.4. novietot transporta līdzekli norādītajā vietā, ņemot vērā esošo stāvvietu apzīmējumus. Nenovietot transporta līdzekļus bez valsts numuru zīmēm un neatbilstošā tehniskā stāvoklī ;

5.5. nodrošināt transporta līdzekli pret patvaļīgu izkustēšanos un izmantošanu bez klienta klātbūtnes;

5.6.nodrošināt, lai transporta līdzeklī neatrastos viegli uzliesmojošas un sprādzienbīstamas vielas un priekšmeti, novietot transporta līdzekli ar hermētiski noslēgtām benzīna tvertnēm;

5.7.noslēgt transportlīdzekļa durvis un bagāžas nodalījumu. Neatstāt vai neuzglabāt transporta līdzeklī vērtīgus priekšmetus;

5.8. nesmēķēt, nelietot alkoholu un nerīkoties ar viegli uzliesmojošām vielām (benzīnu, eļļu, ut.t.) Autostāvvietas teritorijā;

5.9. uzrādīt Autostāvvietas operatoram transportlīdzekļa novietošanas talonu pirms transporta līdzekļa saņemšanas un veikt pakalpojuma apmaksu. Talona nozaudēšanas gadījumā uzrādīt personālam dokumentu, kas apliecina klienta identitāti un tā tiesības uz autotransportu, kā arī samaksāt soda naudu 10 EUR apmērā;

5.10. nevilkt autotransportu trosē (izņemot automašīnas evakuācijas gadījumu);

5.11. neveikt jebkādas darbības, kas varētu nodarīt zaudējumus citiem Autostāvvietas lietotājiem, nest atbildību par visiem zaudējumiem, ko tie ar savu tiešu vai netiešu rīcību ir nodarījuši citām personām.

6. Autostāvvietas personāls neatbild par salonā atstātajām personīgajām lietām, un nenes atbildību par tām.

7. Autostāvvietas administrācija neatbild par zaudējumiem, ko autostāvvietas teritorijā klienta autotransportam nodarījis cits autotransports.

8. Autostāvvietas administrācija nenes materiālās atbildības pienākumu par transporta līdzekļu atrašanos autostāvvietas teritorijā.

9. Autostāvvietas administrācijai ir tiesības evakuēt transporta līdzekļus, izraidīt no autostāvvietas personas, kas neievēro autostāvvietas lietošanas noteikumu, kā arī izmantot aizturējuma tiesības uz transporta līdzekli, kamēr attiecīgā persona neatlīdzina tās radītos zaudējumus un soda maksājumus. Sods par Autostāvvietas noteikumu neievērošanu -30 EUR par katru gadījumu.

10. Autostāvvietas klientiem, kuriem ir piešķirtas samaksas atlaides par autostāvvietas pakalpojumiem, atlaides kupons vai cits atlaides pamatojuma dokuments (ceļojuma apdrošināšanas polise, aviobiļete, turisma voučers ut.t.), tās ir jāuzrāda vienlaicīgi ar transportlīdzekļa novietošanas Talonu pie samaksas veikšanas. Minētās atlaides ir vienreizējas un tās nesummējas. Atlaižu piešķiršanas kārtība ir noteikta atbilstoši noslēgtajiem korporatīvajiem sadarbības līgumiem, līdz ar to informāciju par atlaižu apjomu un izlietošanas kārtību var saņemt pie personām, kas tās ir piešķīrusi, kā arī pie Autostāvvietas personāla.

  1. Autostāvvietas rezervēšana.

11.1.Stāvvietas iepriekšēja rezervēšana notiek interneta vietnē, izmantojot SIA „Easy Park” mājas lapu pēc adresēm: www.easypark.lv vai www.bizbizmarite.lv dotās iespējas aizpildīt rezervācijas pieteikumu un veikt iepriekšēju samaksu par pakalpojumu.

11.2. Veicot iepriekšēju samaksu par Stāvvietas rezervāciju, klients iegūst tiesības novietot savu transporta līdzekli rezervācijas pieteikumā norādītajam transporta līdzeklim (pēc valsts reģistrācijas numura) un norādītajā laika periodā.

Par to Klients saņem elektronisku rezervācijas apstiprinājumu uz viņa norādīto e-pastu.

11.3. Iepriekšējā rezervēšana ir vienreizēja un to var izmantot tikai vienu reizi. Norādīto transporta līdzekli (valsts reģistrācijas numuru) Klients ir tiesīgs mainīt, nosūtot attiecīgu paziņojumu mājas lapā vai uz e-pastu: info@bizbizmarite.lv.

11.4.Ierodoties Autostāvvietā Klients uzrāda operatoram rezervācijas apstiprinājumu un saņem transportlīdzekļa novietošanas Talonu. Pirms izbraukšanas no Autostāvvietas Klients uzrāda Talonu operātoram, kurš pārliecinās par samaksas izdarīšanu atbilstoši faktiski saņemtajam Autostāvvietas pakalpojumam.

11.5. Ja faktiskais Stāvvietas lietošanas laiks ir garāks par rezervācijas pieteikumā norādīto, Klientam jāveic samaksa Autostāvvietas kasē atbilstoši cenrādim par faktiski pārniegto lietošanas laiku.

11.6. Ja faktiskais Stāvvietas lietošanas laiks ir īsāks par rezervācijas pieteikumā norādīto, naudas starpība Klientam netiek atmaksāta.

11.7.Iepriekš veikto rezervāciju klients var atcelt, nosūtot attiecīgu paziņojumu SIA „Easy Park” mājas lapā: www.easypark.lv vai www.bizbizmarite.lv, vai uz e-pastu: info@bizbizmarite.lv vismaz 48 stundas pirms rezervācijas sākuma termiņa. Neizpildot iepriekš minēto nosacījumu, Klientam veiktā rezervācijas samaksa netiek atmaksāta.

11.8. Iepriekš veikto rezervāciju Klients var pārcelt uz citu laika periodu, nosūtot attiecīgu paziņojumu SIA „Easy Park” mājas lapā: www.easypark.lv vai www.bizbizmarite.lv, vai uz e-pastu: info@bizbizmarite.lv vismaz 48 stundas pirms rezervācijas sākuma termiņa.

11.9.Veicot rezervēšanu Klients ir tiesīgs saņemt maksājuma atlaidi, ja tas ir Klienta kartes turētājs un rezervācijas sistēmā ir ievadījis savu Klienta kartes numuru. Citas atlaides priekšapmaksas gadījumā Autostāvvietas Klienti nav tiesīgi saņemt!

12. Autostāvvietas noteikumi ir obligāti izpildāmi visiem autostāvvietas lietotājiem un tajā esošajām trešajām personām.

Fiziskas Personas Datu Apstrādes Noteikumi

1. SIA Easy Park veic fiziskas personas Datu apstrādi nolūkā nodrošināt klienta leģitīmās intereses un Līguma izpildi, kā arī lojalitātes programmas īstenošanas ietvaros. Personas Datu apstrāde notiek tikai saskaņā ar augstāk minētajiem mērķiem un tiem nepieciešamajā apjomā, ievērojot Līguma izpildes robežas. Līguma izpildes laikā tiek nodrošināta Personas Datu drošība un konfidencialitāte, veicot tehniskos un organizatoriskos pasākumus atbilstoši apstrādes raksturam un likumu prasībām.

2. Piekļuve Fiziskas Personas Datiem ir atļauta tikai attiecīgi pilnvarotām personām, t.sk. kuri ir atbildīgi par Līguma izpildi vai aizsardzības nodrošināšanu elektroniskajā sistēmā, kurā tiek apstrādāti Personas Dati.

3. Datu subjektam ir tiesības iepazīties ar datu apstrādes operatora rīcībā esošajiem datiem, lūgt tos labot un dzēst. Datu dzēšanas gadījumā tiek izbeigtas līgumiskās attiecības.

4. Līguma izpildes nodrošināšanai, t.sk. informācijas glabāšanai, vai likumisko interešu aizstāvībai drīkst nodot, jebkādus nepieciešamos Fiziskas Personas Datus.

5. Datu apstrādes operators pēc iespējas nodrošina informācijas pārsūtīšanu internetā, aizsargājot failus ar paroli, nošifrējot Personas Datus vai datu pārsūtīšanas kanālu.

6. Komersants nepārdos, nesniegs, nemaina vai nekādā citā veidā neatklās Konta vai Darījuma datus vai personisko informāciju par Kartes lietotāju vai par to, izņemot, ja tas ir Acquirer, Visa / Mastercard korporācijas vai atbildes uz spēkā esošām valdības prasībām.

7. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem: nosūtot e-pastu uz adresi info@bizbizmarite.lv; zvanot operātoram uz Nr.+ 371 29455255;